Lovgivningen er ret simpel når det kommer til (spise)stykket

Hvad siger lovgivningen om tilskud til spisestykker

 

Lovgivningen er ret simpel når det kommer til (spise)stykket… og alligevel er der desværre nogle som oplever problemer med at få spisestykker bevilget ved deres kommune.

HandiWell har undersøgt sagen lidt nærmere og må konkludere, at det ikke burde være så besværligt, som kommunerne nogle gange gør det til. Det står utvetydigt i vejledning til serviceloven ”Der kan ydes hjælp til særlige beklædningsgenstande, som en borger ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde haft funktionsnedsættelse.

 

Et spisestykke er per definition et "nødvendigt forbrugsgode", hvis man er over 18 år og har brug for det når man spiser. Dette gør spisestykket til en "særlig beklædningsgenstand", og skal bevilges som "merudgift" jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens § 13. Man kan søge om støtte til nødvendige merudgifter på borger.dk via dette link: https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Stoette-til-noedvendige-merudgifter-for-voksne

 

Hvis brugeren er under 18 år bevilges spiserstykker som nødvendige merudgifter i henhold til servicelovens §41. Man kan ansøge om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning på borger.dk via dette link: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/boern-med-handicap.

 

Vi har samlet lidt lovgivnings-fakta her, som du kan henvise til, hvis du oplever udfordringer i ansøgningsprocessen om spisestykker overfor din kommune:

 

Bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11/2017 § 13                 

Der kan ydes støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning af merudgifterne.

 

Lov om Social Service §112             

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv

 

Lov om Social Service §112, stk. 3         

Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler

 

Lov om Social Service §112a                    

Ansøgning om støtte til hjælpemidler, jf. § 112, skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening på www.borger.dk).

 

Lov om Social Service §112a                    

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtte til hjælpemidler efter § 112 inden for 4 uger i de tilfælde, hvor en person tidligere har modtaget støtte til hjælpemidler efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 

Lov om Social Service §113, stk. 5         

Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

 

Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder punkt 112; Særlige beklædningsgenstande. VEJ nr. 10324 af 14/12/2017, pkt. 112                        

Der kan efter hjælpemiddelbekendtgørelsens §13 ydes hjælp til merudgifterne ved anskaffelse af særlige beklædningsgenstande. Som eksempler på særlige beklædningsgenstande kan nævnes regnslag til kørestole, køreposer, rygeforklæde, hagesmække samt beskyttelsesbukser til svært inkontinente borgere til badning i svømmehal.

Børn og unge under 18 år, der har et specielt behov for beklædning på grund af deres nedsatte funktionsevne, eller kroniske eller langvarige lidelse, kan få hjælp til merudgifter til beklædning efter servicelovens §41 (dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn med funktionsnedsættelse under 18 år).

Der kan ydes hjælp efter servicelovens §112, stk. 1, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens § 13, til særlige beklædningsgenstande, som en borger ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse.

Voksne borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning e.l. har behov for dyrt eller særligt udformet tøj, har mulighed for at få dækket merudgifterne efter servicelovens § 100. Det samme gælder hjælp til beklædning, som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko. Hjælp efter servicelovens §100 bliver først aktuel, hvis udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

 

 Vi håber du med disse ord får nemmere ved at ansøge din kommune om støtte til spisestykker.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------              

Du kan læse Bekendtgørelsen i hele sin længde her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247

Du kan læse Serviceloven i hele sin længde her:

https://danskelove.dk/serviceloven

Du kan læse vejledningen i hele sin længde her:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10324

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.